Finques Marhuenda

Provença, 385-387 · 08025 Barcelona
Telf 93 457 53 58 Fax 93 459 27 22

  • Home
  • Serveis
  • ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS

ADMINISTREM LA SEVA COMUNITAT DE PROPIETARIS SENSE CAP PREOCUPACIÓ

Constitució de la Comunitat de Propietaris.
Redacció dels Estatuts de la Comunitat o bé del Reglament de Règim Interior.
Obtenció en l'Agència Tributària del N.I.F. de la Comunitat.
Inscripció de la Comunitat en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Obtenció del Llibre d'Actes i legalització del mateix en el Registre de la Propietat.
Confecció de les Convocatòries per a les reunions tant Ordinàries com Extraordinàries.
Confecció i enviament dels comptes anuals juntament amb la Convocatòria per a la realització de les reunions Ordinàries i de tota la documentació necessària per a les reunions Extraordinàries.
Confecció dels pressupostos de les despeses Ordinàries de la Comunitat, així com del càlcul de les quantitats necessàries per a cobrir-lo.
Realització de la Juntes Ordinàries i Extraordinàries en les nostres oficines, en la pròpia finca o on la Junta trii. En qualsevol cas sempre amb la nostra assistència personal.
Redacció de l'acta, enviament a tots els copropietaris i seguiment per a l'execució dels acords adoptats. Gestió econòmica de la Comunitat. Control rigorós dels pagaments i cobraments ordinaris subjectes al pressupost aprovat i especial atenció als pagaments extraordinaris fora de pressupost per a ser atesos degudament.
Gestió de cobrament dels rebuts impagats i en cas de ser necessari preparació del procediment judicial a través d'advocats col·laboradors del despatx.
Disposició d'industrials col·laboradors de tota classe, a fi de poder cobrir les necessitats de la Comunitat. Estudis i propostes d'assegurances, tramitació i cobrament dels sinistres succeïts.
Gestió completa de tots els tràmits necessaris per a aconseguir les possibles subvencions a les quals pugui tenir dret la Comunitat.
Assessorament i Administració dels lloguers de les zones comunes. Gestió fiscal i laboral de tots els assumptes relacionats amb l'immoble, liquidacions a la Seguretat Social, Contractes de treball, Nòmines, etc.
Gestions fiscals i tributàries relacionades amb la Comunitat, tot això a través d'assessors fiscals i laborals col·laboradors del despatx.
Custòdia de tota la documentació de la Comunitat, així com de l'arxiu de documents anteriors.

Finques Marhuenda

Creat per Signia